Members

[Japanese | English]


* Staff

Professor
SAKAI Masahiko
SEKI Hiroyuki
Associate Professor
NISHIDA Naoki
Assistant Professor
HASHIMOTO Kenji
HAMAGUCHI Takeshi
Designated Assistant Professor
Jovilyn Therese B. Fajardo
Eminent Staff
OYAMAGUCHI Michio
Secretary
WATANABE Maria

* Graduate Students

D1
CHU Bao Trung
M2
ANDO Satoshi
ISHIZUKI Sayaka
ISHIHARA Taka
KURODA Takayuki
KOBE Shohei
SUZUKI Ryosuke
TAKAYAMA Ryunosuke
NAGAO Takahiro
NAKASHIMA Masato
M1
KAWAMOTO Masaya
SASANO Tomohiro
TSUSHIMA Keito
NAGAE Yutaro
NAKAYAMA Ryota
NISHIMURA Suguru
MIZUTANI Shinnosuke

* Undergraduate Students

B4
KANAZAWA Yoshiaki
SAKAI Hidenobu
SAKANASHI Genki
TAKEUCHI Kotaro
TAKEDA Takeshi
HAYAKAWA Yuto
MAEDA Yuya
YAMANE Kazuho