Member

[Japanese | English]


* Staff

Professor
SAKAI Masahiko
SEKI Hiroyuki
Associate Professor
NISHIDA Naoki
Assistant Professor
HASHIMOTO Kenji
HAMAGUCHI Takeshi
Researcher
NAGASHIMA Masanori
Eminent Staff
OYAMAGUCHI Michio
Secretary
WATANABE Maria

* Graduate Students

M2
ASAI Takatoshi
UCHIDA Yusaku
OTA Koichi
KAWAMOTO Yoshifumi
GOTO Takeshi
TSUKAMOTO Naohide
NAKAMURA Yosuke
YANAGISAWA Makishi
M1
ANDO Satoshi
ISHIZUKI Sayaka
ISHIHARA Taka
KURODA Takayuki
KOBE Shohei
SUZUKI Ryosuke
TAKAYAMA Ryunosuke
NAGAO Takahiro
NAKASHIMA Masato

* Undergraduate Students

B4
UCHIDA Kazutaka
KAWAMOTO Masaya
KUBOTA Naoko
SASANO Tomohiro
SHIMONO Takuya
TSUSHIMA Keito
NAGAE Yutaro
NAKAYAMA Ryota
NISHIMURA Suguru
MIZUTANI Shinnosuke